Verslag 30 September 2015

Op 30 september vond de eerste avond plaats rond het thema:

De toekomst van de antroposofische geneeskunde in samenwerking met het studiecentrum voor antroposofie.
Door Susanne van Tuijl en Roel Amons, huisartsen.

De reguliere geneeskunde geeft een beperkt antwoord op vragen van mensen die naar gezondheid streven, dat besef dringt ook door binnen de reguliere geneeskunde zelf. Integrated Medicine komt op, waarin plaats is voor allerlei andere geneeswijzen. Antroposofie wordt zeker geaccepteerd als medespeler, maar het wereld- en mensbeeld wordt vaak als te theoretisch ervaren. Onze vraag is wat de antroposofie kan bijdragen aan de integrale geneeskunde. En omgekeerd, hoe zij zich in het contact met andere denkmodellen en tradities kan verrijken en ontwikkelen. Een nieuw op te richten centrum in het Raphaelhuis van de Steinerkliniek, waarin verschillende vormen van integrale geneeskunde met elkaar samenwerken, zal ook onderwerp van bespreking zijn.

Verslag van de avond

– Spreker Roel Amons: Hoe verhoudt de antroposofische geneeskunde zich tot de Integrale geneeskunde (IM)?

IM is een term die in de jaren ’80 in Amerika is ontstaan vanuit patiënten. Veel patiënten maakten gebruik van alternatieve geneeswijzen maar vertelden dat niet aan hun huisarts. Daar ging men over nadenken. Zo ontstond meer openheid voor alternatieve geneeswijzen in de breedst mogelijke zin.

De reguliere geneeskunde bouwde op de wetenschap. Daar kwam verandering in, men ging zich meer naar de mens richten. IM wil alles wat bij kan dragen tot de gezondheid van de mens integreren. Het gaat om de totale mens: niet alleen als lichaam, ook psyche, sociale omgeving, cultuur, religie en spirituele achtergrond.

IM komt in tegenspraak met de wetenschap. De wetenschap wil één variabele bestuderen en de rest uitsluiten. IM wil het totaalbeeld van de mens. Waarin de antr. Geneeskunde overeenkomt met IM:

  • Is niet oppositie van reguliere geneeskunde maar uitbreiding
  •  Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. Uit het ervaringsgebied naar het objectieve.
  •  Niet alleen bacteriën zijn de oorzaak van ziekte. De oorzaak van ziekte is een complex geheel van factoren

In de grond is antr. Geneeskunde IM. Dat wordt meestal zo niet gezien door de buitenwacht die antr geneeskunde vaak ziet als een vorm van alternatieve geneeskunde. Hoe kan er goede ontmoeting en uitwisseling komen? Zonder dat de antr. Geneeskunde haar identiteit verliest. Dat is een open vraag.

– Spreker Susanne Van Tuyl

Susanne zal haar persoonlijke pad in de geneeskunde vertellen. Ze is als arts sinds 2,5 jaar werkzaam in de praktijk van R. Amons. Ze heeft ook een opleiding homeopathie gevolgd, de opleiding tot antroposofisch arts heeft ze afgerond in januari. Als student had ze samen met een paar medestudenten de droom te kunnen werken in een centrum waar alle mogelijke geneeswijzen/behandelingen mogelijk zouden zijn.

Toen ze ernstig ziek was als kind had ze volgende ervaring bij de reguliere geneeskunde: er wordt alleen naar mijn lichaam gekeken, ikzelf sta er buiten. Door een behandeling bij een alternatief genezer ging ze zich echt pas echt beter voelen. Daardoor had ze steeds een openheid naar andere dan reguliere geneeswijzen. Ze voelde daarin een vrijheid die als “waar” voelde.

Ze heeft een tijd in Afrika gewerkt. Daar werkte ze vooral met homeopathie met soms indrukwekkende resultaten. Toen ze daarna de huisartsenopleiding deed, mocht ze haar mond niet opendoen over alternatieve geneeskunde.

Er is veel ontkenning en weerstand tegen wat “anders” is en mensen durven vaak niet praten over hun ervaringen met alternatieve geneeswijzen. Later in de opleiding tot antroposofisch arts ervoer ze meer openheid.

Susanne heeft de ervaring dat homeopathie werkt, via de antroposofie kan ze beter plaatsen wat er gebeurt. De antroposofie geeft een begrippenkader, methodes om meer te kunnen begrijpen. Het antroposofisch mensbeeld geeft mogelijkheden om verschillende vormen van geneeskunde met elkaar te verbinden. De reguliere geneeskunde heeft onmiskenbaar zijn waarde maar is beperkt. De wens bij IM is alle gebieden van de mens aandacht geven en te zoeken naar het meest werkzame en minst schadelijke.

Blijft de vraag waarom iets werkt of niet werkt in een bepaalde situatie. De antroposofie kan helpen om deze waarom-vraag te onderzoeken. Het ideaal voor Susanne zou zijn dat men vanuit verschillende geneeswijzen naar de mens kijkt en in gesprek komt. Ze ziet daarin de meerwaarde van samenwerking.

-Na een pauze worden de stoelen in een kring gezet voor een gesprek.

Vraag: hoe realistisch is dat, steeds de totaliteit willen zien? Roel heeft voorbeelden van zo’n IM centrum gezien in Amerika. Men kijkt daar naar wat werkt zonder zich af te vragen waarom. Vanuit de antroposofie is er toch de behoefte echt te begrijpen. Hoe een goede communicatie tussen verschillende richtingen kan ontwikkelen, is nog niet duidelijk. Ook de relatie arts-patiënt is belangrijk. Het moet ‘klikken’. Er is nog een hele weg te gaan door op een kritische en open manier met gezondheid bezig te zijn.

Dan de concrete vraag: hoe zit het met het Rudolf Steiner huis en het idee om daar een gezondheidscentrum in te richten? Dat is een vrij ingewikkelde kwestie waarbij allerlei vragen en obstakels opduiken. Er is nog steeds veel onduidelijkheid. Wat is er nu? Wat blijft, wat kan er bij? Goeie wil en idealen zijn niet genoeg. Hoe krijg je het op de grond? Waar zit moed en kunde om zoiets vorm te geven? En geld? Eigenlijk bepalen de patiënten de beweging. Wat wordt er gewild?